Letní tábor Šteflova skála 2013

Už jen
a hurá na tábor :-)

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Náhodný výběr z galerií

Home O spolku Stanovy
Stanovy PDF Tisk Email

I. Základní ustanovení

Název a sídlo

1. Název sdružení je Letní tábor Alea.

2. Sídlem sdružení je Raffaelova 7/1992, 100 00, Praha 10.

Právní postavení

1. Sdružení je dobrovolné, sdružuje členy na základě zájmu. Sdružení je založené v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb.

2. Sdružení je právnickou osobou, a je proto oprávněno jednat v právních vztazích svým jménem a na svou vlastní majetkovou odpovědnost.

3. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech, politických stranách, církevních a jiných občanských sdruženích a iniciativách.

4. Sdružení spolupracuje se státními orgány, církevními a jinými občanskými sdruženími při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů a aktivit.

Cíl činnosti

1. Využití volného času dětí a mladých lidí se zaměřením zejména na:
    a) poznávání lidí z různých etnických skupin
    b) vzájemné poznávání mladých lidí s různým náboženským přesvědčením a lidí bez vyznání
    c) zvyšování sebevědomí a sebedůvěry dětí a mladých lidí, k jejich osobnímu růstu směrem k pozitivním lidským hodnotám
    d) integraci dětí z dětských domovů do společnosti
    e) poznávání přírody, její ochrana a zachování pro budoucnost

2. Spolupráce se sdružením podobného typu.

3. K naplnění cílů slouží
    a) Organizování pravidelných letních táborů pro děti a mládež a zimních výcvikových a pobytových kurzů.
    b) Pořádání výstav výrobků a dovedností dětí, přednášek, besed a komponovaných programů.
    c) Poznávání historie vlastního města, regionu, republiky i celého světa.

II. Orgány sdružení

Rada sdružení

1. Rada je statutárním a výkonným orgánem sdružení.

2. Rada sdružení:
    a) navrhuje činnost sdružení
    b) schvaluje členství ve sdružení

3. Prvními členy rady se stávají členi přípravného výboru. Rada se doplňuje kooptací. Při nemožnosti kooptace zvolí radu valná hromada.

4. Rada sdružení má právo vydat vnitřní řády pro činnost, praktický provoz a organizaci sdružení. Rada sdružení má právo svolat dozorčí komisi a měnit stanovy sdružení.

5. Rada má nejméně tři členy, vždy však lichý počet.

6. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

7. Každý člen rady je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

Dozorčí komise

1. Dozorčí komise je kontrolním orgánem sdružení.

2. Dozorčí komise má právo kontrolovat rozpočet sdružení, činnost sdružení a kontrolovat ostatní činnost rady sdružení. Dozorčí komise může navrhnout změnu stanov sdružení.

3. Dozorčí komise může nařídit radě sdružení kroky k nápravě v případě sporných situací.

4. Členem dozorčí komise nesmí být žádný ze členů rady sdružení.

Člen sdružení, členství

1. Členem sdružení se může stát osoba s ukončenou povinnou školní docházkou, která se ztotožňuje s programovou náplní a cíli sdružení.

2. Členství ve sdružení schvaluje rada sdružení.

3. Členství může být ukončeno
    a) na základě písemného oznámení člena,
    b) v případě hrubého porušení vnitřních stanov či společenských norem na základě rozhodnutí rady sdružení,
    c) úmrtím, zánikem právnické osoby, zánikem sdružení.

4. Práva členů:
    a) podílet se na činnosti sdružení
    b) volit do orgánů sdružení
    c) být volen od 18 let do orgánů sdružení
    d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
    e) být včas informován o konání valné hromady
    f) účastnit se jednání a rozhodování valné hromady
    g) být informován o činnosti sdružení
    h) kdykoliv vystoupit ze sdružení

5. Povinnosti členů:
    a) dodržovat stanovy sdružení
    b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
    c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, je-li do nich zvolen
    d) informovat orgány sdružení o svých aktivitách konaných v rámci plnění cílů sdružení

Valná hromada

1. Valnou hromadu sdružení tvoří shromáždění členů a svolává ji rada sdružení minimálně jednou do roka. Valná hromada sdružení má právo na informace o stavu činnosti a hospodaření sdružení. Valná hromada může dávat podněty k činnosti sdružení radě sdružení.

2. Valná hromada má právo svolat dozorčí komisi sdružení a dát dozorčí komisi podněty k řešení situace, stavu a činnosti sdružení.

3. V případě odstoupení všech členů rady sdružení volí novou radu sdružení valná hromada.

III. Hospodaření sdružení

Zdroje příjmů

Sdružení financuje svoji činnost z dobrovolných příspěvků svých členů, dále pak z darů a příspěvků fyzických a právnických osob. Dalším zdrojem příjmů jsou státní, soukromé nebo nadační programy a granty pro práci s mládeží a rizikovými skupinami obyvatel.

Správa majetku a účetnictví

Rada sdružení určí osobu nebo osoby, které budou vést účetní evidenci. Rada sdružení je odpovědná za správu majetku a vedení účetnictví.

Rada sdružení je povinna pravidelně uveřejňovat výsledky hospodaření sdružení, minimálně však jednou do roka.

IV. Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:
    a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady
    b) rozhodnutím příslušného státního orgánu

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

3. Provádí-li se před zánikem sdružení jeho likvidace a není-li zákonem stanoveno nebo sdružením rozhodnuto jinak, vykonává působnost likvidátora radou zvolený člen sdružení.

V. Závěrečná ustanovení

Toto sdružení vzniká jeho registrací podle příslušných ustanovení zák. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.